Categories Technologia

Korzyści wynikające z  ISO 17025

Czym jest ISO 17025?

ISO/IEC 17025 umożliwia laboratoriom wykazanie, że działają kompetentnie i generują istotne wyniki. W ten sposób zwiększa się zaufanie do ich pracy zarówno w kraju, jak i na całym świecie. ISO/IEC ułatwia również współpracę między laboratoriami i innymi organami w kraju lub na arenie międzynarodowej. W tym wypadku raporty z testów i certyfikaty mogą zostać zaakceptowane pomiędzy jednym a drugim krajem bez konieczności dalszych testów. Poprawia to znacząco przebieg procesów związanych z handlem międzynarodowym. Są to tylko niektóre z otrzymywanych poprzez ISO 17025 korzyści.

Dla kogo jest przydatne ISO 17025?

W większości krajów ISO/IEC 17025 jest normą, co do której laboratoria muszą posiadać akredytację, aby można było uznać je za kompetentne placówki. W wielu przypadkach dostawcy i organy regulacyjne nie akceptują wyników testów lub kalibracji z laboratorium, które nie jest akredytowane. ISO/IEC 17025 jest przydatne dla każdej organizacji, która przeprowadza testy, odbywa się w niej pobieranie próbek lub kalibracja. Obejmuje to wszystkie typy laboratoriów, niezależnie od tego, czy są własnością rządu, laboratoriami przemysłowymi, czy też należą do jakiejkolwiek innej organizacji i są przez nią obsługiwane. Norma ta jest również przydatna dla uniwersytetów, ośrodków badawczych, organów regulacyjnych, organów kontrolnych, organizacji certyfikujących produkty i innych jednostek, które muszą przeprowadzać testy, pobierać próbki lub wykonywać kalibrację. Warunkiem uzyskania akredytacji laboratorium jest posiadanie udokumentowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Jak wdrożyć System Zarządzania Jakością?

Proces uzyskania stosownego certyfikatu w zakresie norm ISO/IEC 17025 jest dość skomplikowany, ale istnieją sposoby, dzięki którym można go ułatwić. Procedury te mogą zostać uproszczone poprzez współpracę z firmą, która udziela profesjonalnych konsultacji. AGM Przedsiębiorstwo Konsultingowe to firma, która zajmuje się przekazywaniem najistotniejszych informacji dotyczących wdrażania działań potrzebnych, aby spełnić wszelkie normy i restrykcyjne wymagania. Wdrożenie takiego systemu wymaga przeorganizowania pracy ze wzięciem pod uwagę różnych obszarów działalności, jakościowych oraz technicznych.

Wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 17025

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium wiąże się z koniecznością przeorganizowania pracy zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025. Ideą normy ISO/IEC 17025 jest stworzenie dla laboratorium wytycznych dotyczących zarówno zarządzania jakością, jak i wymagań niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Do listy wymagań zalicza się na przykład odpowiednia kontrola sprzętu, przechowywanie specjalistycznych przyrządów, zachowanie poufności, kompetencje pracowników i przydzielanie im zadań. Istotne są też informacje dotyczące wyboru i walidacji metody badawczej, przestrzeganie zasad postępowania wedle tej metody oraz raport wyników. Norma obejmuje także zasady dotyczące kontaktu z klientami oraz różnego rodzaju wymagania jakościowe.

Proces weryfikacji i wynikające z ISO 17025 korzyści

Spełnienie norm Systemu Zarządzania Jakością leży w interesie laboratorium, a także każdego, kto korzysta z dostępnych badań. Laboratorium zyskuje renomę wiarygodności i rzetelności pracującego w nim personelu oraz używanego przez nie sprzętu. Dzięki temu działanie laboratorium zostaje usprawnione, a współpraca z innymi ośrodkami staje się łatwiejsza, nawet na szeroką skalę. Osoby posiadające certyfikat ISO/IEC 17025 mogą uzyskać akredytację od Polskiego Centrum Akredytacji. Aby wdrożyć ISO/IEC 17025, AGM Przedsiębiorstwo Konsultingowe weryfikuje stopień zgodności działania Twojego laboratorium do obowiązujących norm. W związku z uzyskanym rezultatem opracowywane są procedury potrzebne do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Firma oferuje szkolenie pracowników, a także sprawdzenie działania ustalonych procedur w praktyce i ewentualne działania korygujące. Cały proces może trwać do kilku miesięcy i jest wyceniany indywidualnie, w zależności od potrzeb i oczekiwań.